Wydawnictwo

cover

Facebook

YouTube

Sponsorzy
Fundacji Rycerzy Jedi

Fundacja

Nadrzędnym celem założonej w lipcu 2015 r. Fundacji Rycerzy JEDI jest niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami oraz zaburzeniami rozwoju.

 

Fundacja Rycerzy JEDI finansuje naukę dzieciom ze schorzeniami oraz zaburzeniami rozwoju takimi jak: autyzm, zespół Downa, zespół Aspergera, afazja dziecięca, alalia. Wspiera działania w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp. Udziela również wsparcia placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, a także niesie pomoc osobom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej poprzez, między innymi, fundowanie stypendiów.

 

Fundacja podejmuje działania profilaktyczne w dziedzinach: logopedii, psychologii, pedagogiki i wczesnej interwencji terapeutycznej. Rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pomaga w finansowaniu badań i specjalistycznych wizyt lekarskich dzieci, a ponadto dostarcza im żywność, środki higieny i inne artykuły niezbędne do realizacji potrzeb życia codziennego. Zajmuje się również podnoszeniem kompetencji zawodowych osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz szerzeniem wiedzy na temat problemów rozwojowych dzieci.

 

Fundacja Rycerzy JEDI organizuje i finansuje diagnozy, konsultacje i terapie w dziedzinach: logopedii, psychologii, pedagogiki, psychoterapii i fizjoterapii. Dostarcza środki finansowe na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wyposaża poradnie i ośrodki specjalistyczne w pomoce do pracy z dziećmi dotkniętymi zespołem Downa, zespołem Aspergera, afazją dziecięcą i alalią. Prowadzi również akcje szkoleniowe i informacyjne dotyczące zaburzeń rozwojowych dla pedagogów, nauczycieli i rodziców.

 

Aktualnie Fundacja Rycerzy JEDI ma pod swoją opieką kilkanaścioro podopiecznych.

Od marca 2017 r. z inicjatywy Fundacji Rycerzy JEDI we współpracy z Centrum Metody Krakowskie® j powstał Telefoniczny Dyżur dla Rodziców. Dzwoniąc pod specjalny numer, rodzice mogą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zdobywania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, subwencji na rehabilitację, czy wskazówki do ćwiczeń terapeutycznych od naszych specjalistów.

 

 

Jeśli chcesz wesprzeć naszą Fundację, o to nasz numer konta

39 1140 2004 0000 3202 7574 1172